Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1 §
Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry. Sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alueen määrää Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä piiriksi.
Tarkoitus ja toiminta
2 §
Piirin tarkoituksen on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.
Tarkoitustaan piiri toteuttaa
 • Ohjaamalla ja tukemalla jäsenyhdistystensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti tiedotuksen ja kurssitoiminnan ja muun vastaavan toiminnan avulla.
 • Harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.
 • Ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista.
 • Järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.
 • Suorittamalla Suomen Reserviupseeriliiton piirille antamat tehtävät.
Piiri ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.
Jäsenyyttä koskevat määräykset
3 §
Piirin jäseneksi voi päästä Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys, jonka kotipaikka on piirin alueella.
4 §
Jäsenyhdistykset maksavat piirille jäsentensä lukumäärän perusteella jäsenmaksun, jonka suuruus jäsenyhdistyksen jäsentä kohti määrätään kutakin toimintavuotta varten piirin syyskokouksessa.
5 §
Piirin kokous voi piirihallituksen esityksestä kutsua piirin kunniajäseneksi piirin tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.
Piirin toimielimet
6 §
Piirin toimielimet ovat piirin kokous ja piirihallitus.
Piirin kokoukset
7 §
Piirillä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Kokouspaikan ja -ajan määrää piirihallitus.
Ylimääräinen piirin kokous voidaan pitää, milloin piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin neljännen (1/4) piirin jäsenyhdistyksistä sitä piirihallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.
Kutsu piirin kokoukseen toimitetaan jäsenyhdistyksille kirjeellisesti tai ilmoittamalla piirin tiedotuslehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
8 §
Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääräänsä alkavaa satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun piirille edelliseltä toimintavuodelta. Jäsenyhdistys saa lähettää piirin kokoukseen yhtä monta edustajaa, kuin sillä on ääniä. Yhdistyksen äänivaltaa piirin kokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja. Muilla edustajilla on kokouksessa vain puhevalta.
Piirin kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan, asia ratkaistaan arvalla.
9 §
Piirin syyskokouksessa:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen vara-puheenjohtaja.
 3. Valitaan piirihallituksen muut jäsenet sääntöjen 11. §:n mukaisesti.
 4. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
 5. Valitaan tarvittaessa Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämät ehdokkaat varajäsenineen liittovaltuustoon.
 6. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttäminen edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.
 7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisaika.
 9. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
 10. Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (
 11. päivää ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti piirinkokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.
10 §
Piirin kevätkokouksessa:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Käsitellään piirin toimintakertomus ja tilinpäätös.
 3. Esitetään tilintarkastuskertomus.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 5. Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (
 6. päivää ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti piirin kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.
Piirihallitus
11 §
Piirihallitus toimii piirin lakimääräisenä edustajana.
Piirihallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Muut jäsenet valitaan siten, että kukin jäsenyhdistys saa toimintavuosittain piirihallitukseen yhden jäsenen jokaista alkavaa 200-lukua kohden, sekä jäsenten henkilökohtainen varajäsen samasta jäsenyhdistyksestä.
Piirihallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toiminta-vuodeksi peräkkäin.
Piirihallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan piirihallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Lisäksi piirihallitus voi asettaa muita toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.
12 §
Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheen-johtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) piirihallituksen jäsenistä on läsnä.
Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.
Piirihallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
13 §
Piirihallitus huolehtii piirin toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:
 1. Edustaa piiriä.
 2. Kutsua koolle piirin kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 3. Panna täytäntöön piirin kokousten päätökset.
 4. Hoitaa piirin rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.
 5. Huolehtia toimintakertomuksen laatimisesta.
 6. Huolehtia toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.
 7. Päättää jäseneksi hyväksymisestä ja pitää jäsenluetteloa.
Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus
14 §
Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tuleen antaa tarkastuskertomuksensa piirihallitukselle helmikuun kuluessa.
Piirin nimen kirjoittaminen
15 §
Piirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, heistä kaksi yhdessä tai yksi heistä yhdessä jonkun sellaisen henkilön kanssa, jonka piirihallitus on siihen valtuuttanut.
Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen
16 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolmeneljännestä (3/4) piirin kokouksessa annetuista äänestä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.
17 §
Piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä piirin kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.
Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolmeneljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
18 §
Jos piiri on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksen on harjoittaa huoltotoimintaa Suomen reserviupseereiden ja heidän omaistensa keskuudessa. Mikäli tällaista säätiötä ei ole olemassa piirin purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellä mainitunlaiselle säätiölle, joka perustetaan vuoden kuluessa piirin purkamisesta tai lakkauttamisesta.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610