Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1 §
Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry. ja sen toiminta-alueena on Vaasan läänin alue. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä piiriksi.
Piiri toimii Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto - Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet ry:n toimielimenä mutta ei ole sen jäsen.
Tarkoitus ja toiminta
2 §
Piirin tehtävänä on:
 • toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
 • kohottaa sekä ylläpitää maanpuolustustahtoa, -tietoutta ja -taitoa piirin toiminta-alueella
 • vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten paranemiseen piirin toiminta-alueella mm. ylläpitämällä ja kehittämällä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa
 • suorittaa Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto - Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet ry:n piirille antamat tehtävät.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:
 • ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa
 • antaa maanpuolustuskoulusta ja osallistuu koulutuksen järjestelyihin
 • järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, retkeilytoimintaa, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu- ja kilpailutapahtumia sekä muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi piiri harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
3 §
Piiri on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäännöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
Jäsenyyttä koskevat määräykset
4 §
Piirin jäseneksi pääsee sen toiminta-alueella toimiva rekisteröity aktiivista maanpuolustustyötä tekevä yhdistys, joka toimii liiton hyväksymien sääntöjen mukaisesti ja, jonka piirin hallitus jäseneksi hyväksyy.
5 §
Jäsenyhdistys suorittaa piirille jäsenmaksua jäsentensä lukumäärän mukaan. Jäsenmaksun suuruuden määrää piirin syyskokous kutakin kalenterivuotta varten erikseen.
6 §
Jäsenyhdistys on velvollinen piirin hallituksen määräämällä tavalla tekemään tilin niistä varoista, jotka piiri on sen käytettäväksi antanut.
7 §
Jäsenyhdistys on vapaa piirin jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana se on tehnyt lainmukaisen eroamisilmoituksen.
8 §
Piirin kokous on oikeutettu erottamaan piirin jäsenyydestä jäsenyhdistyksen, joka laiminlyö velvollisuutensa piiriä kohtaan tai toimii vastoin piirin tarkoitusperiä ja hyviä tapoja.
9 §
Piirin kokous voi hallituksen esityksestä kutsua piirin tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain piirin puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.
Hallitus ja sen tehtävät
10 §
Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, jota voidaan kutsua myös piirin puheenjohtajaksi, ja yksi jäsen jokaisen jäsenyhdistyksen alkavaa 200 jäsentä kohta, sekä jäsenten henkilökohtainen varajäsen samasta jäsenyhdistyksestä, kuitenkin vähintään 2, enintään 35 jäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan piirin syyskokouksessa yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan piirin syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuoroittain.
Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa ja ottaa muut piirille tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen alle 60-vuotias liiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa myös muita henkilöitä, joilla on kuitenkin vain puheoikeus.
11 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, kun joku jäsenistä sitä vaatii. Tällöin äänten mennessä tasan, ratkaisee tuloksen arpa.
12 §
Hallituksen tehtävänä on:
 1. Toimia piirin tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. Edustaa piriä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu piirin kokoukselle sekä esiintyä piirin puolesta kantajana ja vastaajana
 3. Kutsua piiri sekä varsinaisiin, että muihin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset
 4. Hoitaa piirin rahavaroja ja muuta omaisuutta.
 5. Pitää luetteloa piirin jäsenistä sekä hyväksyä jäsenyhdistykset jäseniksi ja tehdä piirin kokoukselle esitys jäsenyhdistyksen erottamisesta sääntöjen 8. §:n määräämissä rajoissa
 6. Laatia piirin toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 7. Laatia ehdotukset piirin toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 8. Päättää piirin toimihenkilöiden palkkauksesta
 9. Hoitaa muut piiriä koskevat asiat.
13 §
Hallitus voi kutsumistaan asiantuntijoista asettaa työryhmiä ja valiokuntia valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi joutuvia asioita.
Piirin kokoukset
14 §
Piirin varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää piirin hallitus. Kevätkokous on pidettävä maaliskuun aikana ja syyskokous ennen lokakuun loppua.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Käsitellään piirin toiminta- ja tilikertomukset
 5. Esitetään tilintarkastajain lausunto
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta
 7. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (
 8. vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24. §:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
 6. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 8. Päätetään hallituksen jäsen lukumäärästä seuraavaksi toimikaudeksi sääntöjen 10. §:n määräämissä rajoissa
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet sääntöjen 10. §:n mukaisesti
 11. Valitaan piirin edustaja Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto - Reservistförbundet - Reservunderofficesförbundet ry:n liittohallitukseen ja muut piirin mahdolliset edustajat
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (
 13. vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24. §:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.
15 §
Muita piirin kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsoessa tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt.
16 §
Piirin kutsuu hallitus varsinaisiin kokouksiin eli kevät- ja syyskokouksiin, ilmoittamalla niistä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää kirjeitse tai ilmoittamalla niistä piirin tiedotuslehdessä.
17 §
Piirin kokouksissa ovat äänioikeutettuja vain jäsenyhdistysten asianmukaisesti valtuuttamat edustajat, muilla jäsenyhdistysten edustajilla on kokouksessa vain puheoikeus. Jäsenyhdistyksillä on piirin kokouksissa yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä alkaa satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksunsa piirille edelliseltä kalenterivuodelta. Yhdistyksellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan, ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa.
18 §
Piirin kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii. Tällöin tasatuloksen sattuessa, ratkaisee arpa.
Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus
19 §
Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Piirin tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen helmikuun 15. päivää luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa, mutta viimeistään viikkoa ennen piirin kevätkokousta.
Piirin nimen kirjoittaminen
20 §
Piirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä jommankumman varapuheenjohtajan kanssa tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.
Sääntöjen muuttaminen
21 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) piirin kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.
Piirin purkaminen
22 §
Päätökseen, joka tarkoittaa piirin purkamista vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) piirin kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä, sekä tämän päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä piirin kokouksessa samanlaisella ääntenenemmistöllä.
23 §
Jos piiri purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljellejääneet varat jaettavaksi tasan jäsenyhdistyksille tai Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto - Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet ry:lle taikka Aliupseerien Huoltosäätiölle.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 040-527 0644
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610