Lakeuden Maanpuolustajain Tuki ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1 §
Yhdistyksen nimi on LAKEUDEN MAANPUOLUSTAJAIN TUKI RY ja kotipaikka Seinäjoen kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.
Tarkoitus ja toiminta
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja aineellisesti tukea Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri r.y. ja Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry nimisiä yhdistyksiä sekä niiden jäsenyhdistyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, arpajaisilla, varojenkeräyksillä ja julkaisutoiminnalla sekä vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös harjoittaa adressien, standaarien, muisto-, ilmoitus- ja koriste-esineiden myyntiä, kioski- ja ravintola- sekä hotelliliikettä. Yhdistyksellä on myös oikeus omistaa kiinteää omaisuutta. Tarvittaessa se hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.
Jäsenyyttä koskevat määräykset
3 §
Yhdistyksen perustajat ovat yhdistyksen ensimmäisiä jäseniä, minkä jälkeen jäseneksi liittyminen tapahtuu yhdistyksen hallituksen kutsusta ja asianomaisen suostumuksella. Yhdistyksen jäseniksi kutsuu hallitus Suomen kansalaisia ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka antavat siihen suostumuksensa.
4 §
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi, ilmoittanut eroamisestaan.
5 §
Jäsen suorittaa vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.
6 §
Jäsenen, joka laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus päätöksellään erottaa.
7 §
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.
Yhdistyksen toimielimet
8 §
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus, sekä neuvoa antavana elimenä valtuuskunta.
Yhdistyksen kokoukset
9 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta hallituksen määräämissä sanomalehdissä tai jäsenille lähetetyillä kokouskutsuilla.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi (
 3. pöytäkirjan tarkastajaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus
 6. Esitetään tilintarkastuskertomus
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 8. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 11. Valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 11 §:n mukaisesti
 12. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 13. Käsitellään muut hallituksen esittämät, tai jäsenten vähintään kolmekymmentä (
 14. päivää ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat - ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.
Mikäli hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo asialliseksi kutsua yhdistyksen ylimääräisiin kokouksiin, tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää, on siitä ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallituksen määräämissä lehdissä tai jäsenille lähetetyllä kokouskutsulla.
10 §
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Milloin joku kokouksessa läsnä olevista haluaa lippuäänestystä, on se suoritettava.
Hallitus
11 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan, vähintään seitsemän (7), enintään viisitoista (15) vuosikokouksen valitsemaa muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi toimikaudeksi.
Hallituksen toimikausi kestää yhdistyksen vuosikokouksien välisen ajan.
12 §
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, varainhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on oikeutettu asettamaan valiokuntia.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on koolla.
13 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta on tiedotettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sen jäsenille.
14 §
Hallituksen tehtävä on:
 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 3. Toimeenpanna yhdistyksen kokouksien tekemät päätökset
 4. Päättää toimihenkilöiden palkkauksesta
 5. Päättää jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta
 6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus
 7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 8. Kutsua valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenet
15 §
Yhdistys voi perustaa neuvoa-antavaksi elimeksi valtuuskunnan, johon kuuluu toimintaa tukevien yritysten ja yhteisöjen edustajia. Lisäksi valtuuskuntaan voidaan kutsua yksittäisiä Suomen kansalaisia.
Valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenet, kutsuu yhdistyksen hallitus kahdeksi vuodeksi kerrallaan, päätettyään sitä ennen jäsenten lukumäärästä.
Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.
Valtuuskunnan tehtävänä on yhdistyksen taloudellisen aseman turvaaminen neuvomalla ja lausuntoja antamalla.
Valtuuskunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan yhdistyksen talousarvion puitteissa.
Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus
16 §
Toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi ja tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 28. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun sellaisen henkilön kanssa, jonka hallitus on siihen määrännyt.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
18 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksissa annetuista äänistä.
19 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan kolme neljännestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella ääntenenemmistöllä.
20 §
Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuudesta puolet (1/2) Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:lle ja puolet (1/2) Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:lle. Mikäli näitä ei ole olemassa yhdistyksen lakkauttamishetkellä, luovutetaan varat yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla maanpuolustusta tukevaan huoltotoimintaan.
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 041-469 8182
ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
Osoite:
\\ Impivaarantie 25
\\ 60420 SEINÄJOKI
Toiminnanjohtaja:
\\
\\
\\ 050-594 9617
Puheenjohtaja:
\\
\\ 050-591 2610